Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от фирма "Терра-Тет" ЕООД гр. Раковски представляващо:

Изграждане на напоителна система за капково напояване на лозов масив-винени сортове с площ 1200 дка в границите на поземлени имоти, ползвани от фирмата под аренда в масиви с № 35, 6, 37, 38, 39, 36 попадащи в землището на с.Горно Белево, общ.Братя Даскалови

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметството на с.Горно Белево в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Във връзка с чл.124б, ал.3 от ЗУТ публикуваме за информация следното:

в общинска администрация Братя Даскалови постъпило писмо от Министерството на регионалното развитие и благоустройството с изх.№ АУ10-10/17.03.2015 г., с което ни информират за издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Заповед № РД 02-15-41/13.03.2015 г. свързана с изработването на проект на ПУП-парцеларен план за обект: Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ Тракия и Път III-66 и пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ Марица и АМ Тракия в землищата на с.Черна гора, с.Плодовитово и с.Оризово, община Братя Даскалови, обл.Стара Загора"

Подробна информация може да прочетете ТУК

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от фирма "Терра-Тет" ЕООД гр. Раковски представляващо:

Изграждане на напоителна система за капково напояване на лозов масив-винени сортове с площ 1200 дка в границите на поземлени имоти, ползвани от фирмата под аренда в масиви с № 35, 6, 37, 38, 39, 36 попадащи в землището на с.Горно Белево, общ.Братя Даскалови

Повече информация може да видите в прикачения файл ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметството на с.Горно Белево в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от ИКАР-7 ООД с.Братя Даскалови

Подробна информация може да прочетете - ТУК