Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Елена Вълкова, с.Опълченец представляващо:

"Мрежа за защита от градушка, птици и насекоми на трайни насаждения-лозов масив с обща залесена площ 90,000 дка в поземлени имоти №062004, №062008 и №0620021 в местността "Бозалъка", землище с.Гранит, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметството на с.Гранит в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В общинска администрация Братя Даскалови е постъпило искане за издаване на разрешение за водовземане от повърхностни води. Към искането е приложена и информация за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС относно изграждане на напоителна система в землището на с.Горно Белево, общ.Братя Даскалови.

Може да се запознаете с информацията ТУК

Повече въпроси и информация може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, ст.15 - г-н Георги Илев.

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение от ЗП Васил Георгиев Боев, с.Мирово представляващо:

Закупуване на земеделска техника (включваща трактори, дискова брана, плуг, култиватор, сламопреса, валяк, пръскачка, челен товарач, палетни вилици и кофа)

Повече информация може да видите в прикачения файл - ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55, както и кметството на с.Мирово в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

СЪОБЩЕНИЕ (ОБЯВЛЕНИЕ)

Община Братя Даскалови на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен Подробен-устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: "Допълване на пътен възел "Плодовитово" при пресичането на АМ Тракия и път III-666 и пътен възел "Оризово" при пресичането на АМ Тракия и АМ Марица, в землищата на с.Черна гора, с.Плодовитово и с.Оризово, община Братя Даскалови, област Стара Загора". Проектът засяга землищата на с.Черна гора, с.Плодовитово и с.Оризово на територията на община Братя Даскалови.

Заинтересованите лица, могат да се запознаят с проекта в Дирекция УТИСПП, намираща се в сградата на община Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, ст.8 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Проектът е качен и на интернет страницата на общината на следния линк - ТУК.

Кмет на Община Братя Даскалови: (п)
Иван Стоянов Танев