Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение с предмет: “Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури” в ПИ 000512 /бивш стоп. двор/ на с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, собственост на „ЛЕВЕНДЕР ОЙЛ” ЕООД

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55 и ТУК

ЗАПОВЕД РД-084/01.03.2018 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг - ТУК

ОБЯВА ТЪРГ - ТУК

С Решение №404/27.02.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови бе приет и одобрен списък на мерите и пасищата на територията на община Братя Даскалови определени за индивидуално ползване за стопанската 2018/2019 година.

Списъка може да намерите ТУК

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев тел.: 088 555 8605

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение с предмет: Изграждане на водосъхранително съоръжение тип „Лагуна”, сграда за селскостопанска техника и инвентар, помпена станция, трафопост, водоплътна изгребна яма и санитарно – битова сграда и складови помещения” в ПИ № 020005, землище на с. Мирово, общ. Братя Даскалови

Инвеститор: „Семеле” ООД, ЕИК 201375197, гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 82, ет. 6, офис 605

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55 и ТУК