Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане от поземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, изграден на територията на УПИ II-665, кв.95 по плана на с.Гранит, общ.Братя Даскалови с цел на заявеното водовземане - водоснабдяване за животновъдство и аквакултури - ТУК

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на поземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на УПИ IV-665, кв.95 по плана на с.Гранит, общ.Братя Даскалови с цел водовземане - "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, когато отнетата вода се ползва за питейно-битови цели и водоснабдяване за други цели" - ТУК

В деловодството на общината е получено писмо от РИОСВ, с което ни уведомяват за инвестиционни предложения за Изграждане на капкова система за напояване и подпорна конструкция на съществуващ лозов масив с обща площ 363,043 дка в масиви с №№ 097,098,099,100,104,105,106,107 и 108 в землището на с.Съединение, общ.Братя Даскалови и изграждане на капкова система за напояване, подпорна конструкция и засаждане на трайни култури - лозов масив с обща площ 120,530 дка в масиви с № 084 и 092 землището на с.Съединение, общ.Братя Даскалови.

Инвеститор: ЗП Галина Димитрова Пейчева-Митева.

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Изграждане на бензиностанция, тир-паркинг и мотел в имот 53624.34.11 в землището на с.Опълченец, общ.Братя Даскалови. Инвестиционното предложение е от Ганди Галеб Абуслид

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.