Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Информация по чл.12 от ЗЕЕ - ТУК

Приложение №5 към чл. 4, ал. 1 може да прочетете ТУК!

Съгласно чл.62а, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува съобщение за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на поземни води, чрез нови водовземни съоръжения - един тръбен кладенец, който се предвижда да бъде изграден на територията на УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, общ.Братя Даскалови, обл.Стара Загора. Повече информация  - ТУК