Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ

Наредбата за включване в механизма за лична помощ се включи в сила след международното ì в Държавен вестник на 5 юли 2019 г. Нормативният акт е разработен във всички членове. 17 от Закона за личната помощ. Съсредоточена е за редовна проверка за предварителен контрол, текущата контролна система е предоставена чрез механизъм за лична помощ и последни оценки на тази информация. Препоръчайте се и изключете действието, изменете и прекрасно представяне на препоръка за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвателя, асистента и доставката на лична помощ, която се използва за трудова правоспособност при спазване на работното място.

До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ трябва:

 1. искам с право на чужда помощ с правилни 90 и над 90 на сто вид и степен на съхранение или степен на трайно намалена работна способност;
 2. деца с право на чужда помощ със сигурност 50 и над 50 на сто вид и степен на съхранение или степен на трайно намалена работна способност;
 3. деца без право на чужда помощ с правилни 90 и над 90 на сто вид и степен на съхранение или степен на трайно намалена работна способност.

Ако искате да използвате личната помощ, детекторът трябва да се спазва с 90 и над 90% в степента на съхранение, но ние се препоръчваме до 380 лв. от месечна помощ от 930 лв., която трябва да бъде направена от Закона за семейни помощи за деца, трябва да се препоръча от Агенцията за социално подпомагане на кмета на съответната община, която трябва да бъде изпратена на лична помощ. Конкретната сума се използва на базата за определяне на броя часовникова помощна помощ, умножена по часовникова ставка за положения труд от асистентите. Препоръчайте на средствата, които следвате да определите за асистент на детето и да изключите за трудов договор с него.

В случай, че се ползва от личната помощ, той трябва да бъде издържан с 90 и над 90% степен на задържане и с право на добавка за чужда помощ, заявява се за ползване на лична помощ, трябва да бъде използван със съществуващата добавка, която е в размер на 75 % от социалната пенсия за старост, трябва да се изследва от Националната осигурителен институт на Агенцията за социално подпомагане (ASP). Въз основа на това препоръки ASP ще прегледа получените средства на кмета на общината, която ще бъде доставена на лична помощ.

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ

Човекът, който използва, използва кодираната индивидуална оценка за нуждата и е издаден, направен с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“ - Чирпан, може да се използва за механизъм лична помощ.

Заявка-декларация (Приложение 1) се предоставя по настоящ адрес в Община Братя Даскалови, ет. 2, стая 15, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16,45 часа, лично или близко до лицата.

В заявлението за декларация човек ще се увери в декларацията, че няма да има други възможности за задоволяване на съотношението на потребностите за период, който ще бъде осигурен лична помощ. Човекът с използване може да избере асистент, който да го обслужва. В случай, че той не е направил това, общи, който е доставчик на лична помощ, може да предложи асистент.

Към заявлението-декларация (Приложение 1) се прилага:

 • направление от Директива „Социално подпомагане“ с определяне на брой часовникова помощ;
 • документ за самоличност (за справка);
 • за дете - удостоверение за раждане (за справка);
 • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
 • документ, определящ конкретно лице за настойник или попечител на кандидата за услуга (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК // НЕЛК (копие);
 • пълномощно (нот. заверено), за лице, което да подаде заявление за това от кандидата - когато не се продава лично (копие). 

АСИСТЕНТИ

Асистентът може да бъде всяко лице, което не е поставено под запрещение и не е осъществено за умишлено освобождаване от общ характер и има, че не може да бъде използвано за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвателя на личната помощ. Няма доходен критерий за определяне на личен асистент.

Кандидат за асистент подаване на кмета на община Братя Даскалови заявление-декларация (Приложение 4) към което прилага:

 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;
 • Декларация, която е несъществуваща за защита от Закона за защита от домашно насищане по отношение на ползването на личната помощ (Декларация 1);
 • Декларация, със сигурност за обработка на лични данни (Декларация 2);
 • Документ за оставащо образование степен / копие /;
 • Документи, удостоверяващи успешно успешно курс за обучение за асистент (при наличие).

В заявлението за декларация всеки кандидат може да изрази предпочитанията си да се отнася със себе си, тъй като желае да полага грижи като асистент.

Заявка-декларация,  Приложение 4  (по образец) се продава лично в Община Братя Даскалови, ет. 2, ст.15, всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 часа.

С всеки кандидат ще се проведе събеседване и ако се появява ще бъде записан в списъка на кандидатите за асистенти в общината.

Изпълнете вниманието на трудовите договори с определяне на асистенти, започвайки от всяко число на месеца, следващи месеци по време на включване. За всички любими, публикувани документи до месец август 2019г., Представени на личната помощ започват от 1 септември, а за всички последни - от броя на следващите месеци.

За допълнителна информация можете да се обърнете на телефон: 04134/2266.

Приложение № 1: ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване в механизма лична помощ по редакция на Закона за личната помощ

Приложение № 4: ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за асистент по редакция Закона за личната помощ

Декларация № 1

Декларация № 2

Проект: Модернизация на кухненското обзавеждане и оборудване на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови

1. Информация относно проекта

2. Заповед

3. Покана

4. Обява

5. Образци на документи

6. Протокол

Определя срок за подаване на документи на кандидатите за съдебни заседатели за района на Районен съд – Чирпан за мандат 2020 – 2024 г. чрез председателя на Общински съвет – Братя Даскалови, считано от 01.07.2019 г. до 16:45 часа на 09.08.2019 г. включително.

Необходими документи и изисквания към кандидатите може да прочетете ТУК!

 1.  Заповед на Детска градина "Боряна", с. Партизанин, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
 2.  Заповед на Детска градина "Детелина", с. Оризово, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
 3.  Заповед на Детска градина "Незабравка", с. Братя Даскалови, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
 4.  Заповед на Детска градина "Смехоранче", с. Мирово, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
 5.  Заповед на Детска градина "Иглика", с. Найденово, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!
 6.  Заповед на Детска градина "Буратино", с. Черна Гора, община Братя Даскалови област Стара Загора може да прочетете ТУК!