Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

О Б Я В А

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.44, ал..2 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за стопанисване и управление на земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Братя Даскалови и Заповед № 80 / 04.06.2019 г. на директора на ОУ“ Г.С.Раковски“ с.Партизанин

           О  Т  К  Р И  В  А  М  

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

 

Част от поземлен имот с идентификатор 55484.48.12   с площ от 115346 кв.м. от целия имот с обща площ 346039 кв.м. в местността „Белият камък“–  собственост на ОУ „Георги С. Раковски“ с. Партизанин, общ. Братя Даскалови, вид територия: земеделска, категория 4, НТП: Нива, стар номер 048012, съгласно заповед за одобрение на КККР № РД-18-372/07.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГККК за срок  до 30.09.2024  година / 5 години/ на първоначална тръжна цена от 24.00  лева за декар.

Търгът ще се проведе на 01.07.2019 г. от 09,30 часа в сградата на Община Братя Даскалови.

 

            За повече информация - срокове и необходими документи натиснете ТУК!

Обява

Основно училище „Д-р Петър Берон“ с.Мирово,община Братя Даскалови на основание Заповед №203/03.06.2019г.

О  Т  К  Р И  В  А

 

Процедура по провеждане на:

 

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда на:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 48372.6.1 находящ се в землището на с.Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, по кадастралната карта и кадастралните рагистри, особрени със Заповед РД-18-370/07.02.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на поземления имот: с. Мирово, местност „Горен Балталък”, площ 202602 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване – Нива, Категория на земята при неполивни условия -  4, Номер по предходен план: 006001, Съседи: 48372.6.43, 48372.6.21, 48372.6.22, 48372.6.51, 48372.6.10, 48372.6.9, 48372.6.8, 48372.6.5, 48372.6.4, 48372.6.3, 48372.6.2, 48372.6.16.

 

При първоначална тръжна цена от 4862,45 лева /24,00 лв. за декар/  за целият имот. Имотът се отдава под аренда  за срок от 20 стопански години.

 

 

Търгът ще се проведе на 01.07.2019 г. от 09,00 часа в сградата на Община Братя Даскалови.

За повече информация - срокове и необходими документи натиснете ТУК!

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БРЕЗОВО, БРАТЯ ДАСКАЛОВИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

Цялата обява може да прочетете ТУК!

Обява

На основание  чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ  и Чл.102 от ППЗСПЗЗ и на основание Решение № 567, по Протокол № 49/24.04.2019 година и  Заповед № РД-265/23.05.2019 година на Кмета на община Братя Даскалови, 

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М : 

     I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  останалите след разпределение по чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ общински мери,пасища и ливади за срок от една стопанска / 2019-2020 /

    ІІ. Публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ ХІІІ в квартал 18 по плана на с.Медово с площ от 172 кв.м. при първоначална тръжна цена 344.00 лева без ДДС.

 

Целия списък и необходимите документи може да протечете ТУК!