Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Цялото искане може да прочетете ТУК!

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Братя Даскалови на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/, във връзка със Заповед № РД-134/17.03.2020 г. на кмета на Община Братя Даскалови 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти” 

 

1.      Минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността са:

1.1.Образователно-квалификационна степен – „Магистър”

1.2.Ранг – ІІІ младши

1.3.Професионален опит – 4 години

1.4.Кандидатите да отговарят на чл. 7 от Закона за държавния служител 

2.      Начин за провеждане на конкурса:

2.1.Решаване на тест

2.2.Интервю

3.      Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

3.1.Заявление за участие в конкурса по образец /Приложение № 3 от НПКПМДСл/ - ТУК!

3.2.Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства /чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл/  - ТУК!

3.3.Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен „Магистър”

3.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на  професионалния опит и придобития ранг като държавен служител

3.5.Лична карта /за идентификация/.

4.      Място и срок за подаване на документите - в „Центъра за услуги и информация” на Общината /с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55/ в срок до 16.00 часа на 27.03.2020 г.

4.1.Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично  от кандидата или чрез пълномощник.

4.2.Документите по т. 3. може да се подават и по електронен път на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., като в този случай заявлението по т. 3.1. и декларацията по т. 3.2. следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

5.      Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло, намиращо се на входа в сградата на Общината и на интернет страницата на Общината, www.bratia-daskalovi.com. При представяне на копия от документи да се носят и оригиналите за сверка. 

6.      Кратко описание на длъжността:

·         Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира дейността в дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти”;

·         Носи отговорност за изпълнението на задачите на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти” пред кмета на Община Братя Даскалови;

·         Отчита постигането на целите и дейността на дирекция „Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти” пред кмета на Община Братя Даскалови;

·         Организира и контролира дейността по прилагане на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и участва в комисии по ЗОП;

·         Ръководи, координира и контролира капиталното строителство на територията на общината;

·         Ръководи, организира и контролира административното обслужване на физически и юридически лица по отношение на дейностите по устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти. 

7.      Минимален размер на основната заплата за длъжността – 680.00 лв. 

Обявлението за конкурса да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на Община Братя Даскалови. 

Телефон за справка: 04134/22-03; лице за контакти: Марияна Генова; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

 

ИВАН ТАНЕВ: …………………

Кмет на Община Братя Даскалови

МД/МД

 

   Министерство на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал.  3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект ,,Позиция 5 ,,Модернизация на железопътен участък Оризово - Михайлово" от Проект ,,Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас - Фаза  2", на територията на община Братя Даскалови и община Стара Загора, област Стара Загора, подробно описани в Решение №118 на Министерски съвет от 2020 г.

  Визираният обект е част от железопътна магистрала ,,Пловдив разпределителна-изток - Стара Загора - Зимница - Карнобат -Бургас", представляваща национален обект по смисъла на 1 от Допълнителните разпоредби  на ЗДС, във връзка с чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт.

  Финансирането на процедурата по отчуждаване на имоти - частна собственост се осигурява от Национална компания ,,Железопътна инфраструктура"

Обявление - ТУК!

Решение №118 - ТУК!

Писмо от МС - ТУК!

Приложение-списък имоти - ТУК!

Списък - Мери и пасища за индивидуално ползване 2020/2021 стоп.година

Протокол - Мери и пасища за индивидуално ползване 2020/2021 стоп.година

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев тел .: 088 555 8605