Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ възложи изготвянето на комплексни проекти за инвестиционна инициатива (КПИИ). В тази връзка Ви информираме, че в проектите по чл.150 от ЗУТ са включени следните обекти: 1. „Реконструкция на площад, в УПИ XI “за СОНС, младежки дом, читалище, аптека и площад”, кв.33, с.Черна гора, Община Братя Даскалови”; 2. Реконструкция  на озеленени площи, в УПИ XIV -“ за градина”, кв.9 и УПИ XVIII-“ за градина”, кв.8, с.Черна гора, Община Братя Даскалови; 3. „Реконструкция на площад, УПИ IX “за културен дом, кметство и площад”, кв.30, с.Горно Белево, Община Братя Даскалови” 4. „Реконструкция  на парк и площад, в УПИ VII-474 “за парк” и УПИ VIII-475 „за читалище и площад“, кв.36, с.Опълченец, Община Братя Даскалови”; 5. „Реконструкция  на озеленени площи, в УПИ II “за парк”, кв.45, с.Оризово, Община Братя Даскалови”; 6. “Реконструкция на озеленени площи, УПИ I -“за парк”, кв.91, с.Оризово, Община Братя Даскалови”.

Изготвени са ПУП-ПРЗ за посочените УПИ-та и инвестиционни проекти като части на КПИИ. Всяко заинтересовано лице може да получи информация за изготвените проекти в общинска администрация Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ст.14 всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:45 ч.

С проектите се предвижда да бъде кандидатствано за финансиране по Програмата за развитие на селките райони 2014-2020 г.

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Оранжерия за зеленчукопроизводство с площ от 17000 кв.м. в УПИ VII-производствен терен, кв.61 по плана на с.Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора. За посоченото инвестиционно намерение има издадено Решение СЗ-101-ПР/2016г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Искането за издаване на ново Решение е във връзка с изменение на първоначалното намерение, като се променя единствено източника за обезпечаване на капковата система. В първоначалното намерение необходимите водни количества за обезпечаване на капковата система се осигуряваха от водопроводната мрежа на с. Мирово /чрез сключен предварителен договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора № 4700 от 21.09.2016г./. С промяната на инвестиционното намерение капковата система ще се обезпечава от собствен водоизточник – сондажен кладенец. Инвестиционното предложение е от "Италианска оранжерия" ЕООД

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

ОБЯВАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК

Обява търг - ТУК