Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.97, ал.3, във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура" уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2"

Повече информация - ТУК

Докладът за ОВОС ще бъде наличен - https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/ovos/

Докладът на ДОСВ ще бъде наличен - https://www.moew.government.bg/bg/priroda/natura-2000/

ПРОТОКОЛ по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение с предмет: Изграждане на предприятие за преработка на зеленчуци, плътна и ажурна ограда" в УПИ VIII-398, кв. 131 по плана на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови

Инвеститор: „БИО ПЕПЪРС - М” ЕООД, ЕИК 204736585, гр. Пловдив, бул. „Свобода” № 69

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55 и ТУК