Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В деловодството на общината е входирано инвестиционно предложение до РИОСВ за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Обект за преработка на сурово мляко/малка мандра/ и овцеферма” в УПИ VIII-678, кв.7 с. Гранит, общ. Братя Даскалови. Инвестиционното предложение е от "Законов 44" ООД и Стоян Янков

Повече информация в общинска администрация Братя Даскалови, ст.14, ет.2 с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Във връзка с обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на железопътна линия Пловдив - Бургас, Фаза 2" проведено в общините: Пловдив, Марица, Раковски, Родопи, Братя Даскалови, Чирпан, Стара Загора, Нова Загора, Сливен, Ямбол, Тунджа, Стралджа, Карнобат, Айтос, Бургас и Камено публикуваме СТАНОВИЩЕ на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура"

СТАНОВИЩЕ - ТУК

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 62, ал. 9, чл. 129, ал. 1 и чл. 150 от Закона за устройство на територията, чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Братя Даскалови реши:

  1. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ II “за парк”, кв.45, с.Оризово с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  2. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ XIV -“за градина”, кв.9 и УПИ XVIII-“за градина”, кв.8, с.Черна гора с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  3. Одобрява внесения проект за ПУП-план за регулация и застрояване за УПИ I -“за парк”, кв.91, с.Оризово с цел промяна отреждането, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/, изработен на основание чл. 150 от ЗУТ.
  4. Допуска предварително изпълнение на решението.
  5. Възлага на Кмета на Община Братя Даскалови да извърши всички последващи действия след приемане на решението.

Решение 464 от 29.06.2018 г.