Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Дирекция УТИСПП при Община Братя Даскалови на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ прави обявление, което може да намерите ТУК

 

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
"Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с.Оризово, община Братя Даскалови"

Инвестиционните цели на настоящия проект са: Възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатациионните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците предмет на инвестиция в село Оризово, община Братя Даскалови. Предмет на инвестиционно предложение е рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа в село Оризово и по-конкретно на две улици.

Резюме на предложението: Проектираните участъци от уличната мрежа са с нетрайна – трошено каменна настилка, напречни и надлъжни неравности, дупки и липсваща настилка. Инвестиционно предложение е съобразено изцяло с техническото задание, със законовите и нормативни изисквания и с данните предоставени от Община Братя Даскалови на проектанта. Полагането на асфалтовите пластове ще се извършва в сухо време при температура на въздуха над +5C. Движението на автомобилите се пуска не по-рано от 24 часа от изпълнението на плътния асфалтобетон. При изпълнение на всички СМР ще се спазва техническата спецификация към техническия проект, а за неупоменатите в нея видове СМР – „Техническа спецификация 2009” на НАПИ.

Местоположение на инвестиционното предложение:
СМР работа ще бъдат извършвани на 2 улици в село Оризово, община Братя Даскалови:
- Улица 1: от ОТ 59 до ОТ 56 (през ОТ 58 и ОТ 57)
- Улица 2: от ОТ 55 до ОТ 51 (през ОТ 54 и ОТ53)

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите в общинска администрация с.Братя Даскалови, ет.2 или на тел.04134 2266.

Съобщение

Относно: Инвестиционно предложение за: „Изпълнение на тръбен кладенец за оросяване на зелени площи, за измиване на площадките и на контейнери за отпадъци на Тържище за плодове и зеленчуци в с.Плодовитово”.
Възложител по инвестиционното предложение е „Тържище с.Плодовитово” ЕООД, Адрес: област Стара Загора, община Братя Даскалови,  
6250 с. Братя Даскалови, ул."Септемврийци" 55
Управител - д-р Кольо Господинов Колев

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Спортни атракциони към туристически маршрут пещера Чирпан бунар – Гранитски дъб – Момина могила с.Братя Даскалови”.

Конкретната цел е подобряване на физическата и екологическа среда на местните центрове. Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Основната идея в парковата композиция е да създаде приятна среда за хора от всички възрастови групи – възможност както за туристи и гости на общината така и за населението на общината да спортуват и разглеждат забележителностите.

Проектът е насочен основно към създаването на спортен атракцион в селата Мирово и Оризово. Двете села са едни от най-големите по брой население в община Братя Даскалови. Нуждата от създаването на спортни атракциони е осезателна. Наравно с това в близост до двете села има значителен брой природни забележителности, които при една по-широка информираност биха довели до значителен прираст на туристите посещаващи общината. Предвижда се да бъде изградено многофункционално спортно игрище в село Мирово, а в село Оризово ще бъде изградена многофункционална спортна площадка, фитнес кът на открито, скейтбоард площадка в близост до сградата на местното училище. От своя страна включването като туристически маршрут пещера Чирпан бунар – Гранитски дъб – Момина могила с.Братя Даскалови като част от проектното предложение цели едновременно с развитието на спортните дейности да се отдаде внимание и на туристическите дейности на територията на общината. Туристите, които биха преминали през туристическия маршрут имат възможност да отпочинат и да поспортуват на спортните атракциони. Строително-монтажни дейности по туристическия маршрут не се предвиждат, т.е. проектното предложение е насочено основно към изграждането на спортни атракциони, а туристическия маршрут ще привлече туристи. За СМР по това предложение има издадени разрешения за строеж от главния архитект на община Братя Даскалови. Предложението бе част от технически проект „Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово”.

Проекта не предвижда използването на природни ресурси по време на строително-монтажните работи, като също така не се предвиждат отпадъчни води.

Повече информация може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, ет.2, стая 7.