Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ Просвета – 1946, в УПИ IX, кв.2, с. Плодовитово”.

Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за служителите и гостите посещаващи сградата на НЧ Просвета-1946. Основна  цел на настоящата разработка е осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението на с.Плодовитово и неговите прилежащи територии. Оптимизацията и модернизацията на социалната инфраструктура ще доведе до повишаване качеството на живот и ще съдейства за подобряване на човешкия капитал, образованието и пазара на труда.

Проектът ще бъде реализиран на два етапа, с оглед наличните възможности за финансирането му от страна на Община Братя Даскалови.

В първи етап попадат дейности: - подмяна на дървена дограма с PVC – двоен стъклопакет с нискоемисионно стъкло. Предвидено е демонтаж на съществуващата дограма и монтаж на новата, обръщане около отворите вътрешно и външно, лентово боядисване вътрешно с цветен латекс. Видът, размерите и отваряемостта на дограмата е описана в спецификацията. -    полагане на топлоизолация на външните стени – EPS с дебелина 10см.  Предвидено е очукване на мазилка; полагане на топлоизолация и мазилка (минерална по фасадните плоскости);  доставка и монтаж на външен прозоречен перваз;  доставка ,монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле;-    полагане на топлоизолация на покрива – XPS с дебелина 12см. Предвидено е премахване на съществуващата компрометирана хидроизолация , полагане  на пароизолацие, топлоизолация и хидроизолация , армирана циментова замазка и посипка, обшивка по бордове и водосточни тръби;

Във втория етап попадат дейности: - изграждане на котелно с котел на пелети. За целта се променя предназначението на склада към кафенето и се изгражда външна стб. стълба за достъп; изграждане  на вътрешна отоплителната инсталация ; окомплектоване на отоплителната инсталация с отоплителни тела; монтаж на термостатни вентили; изграждане на вентилационна система ; електрическо захранване на новопроектираните котелно и вентилационна система – предмет на технически проект част ЕЛ ;

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в УПИ XI - СОНС, младежки дом, читалище и аптека в кв. 33, село Черна гора, община Братя Даскалови”.

Конкретната цел е подобряване на физическата и екологическа среда на местните центрове, чрез благоустрояване на част от зелените площи, площадни и пешеходни пространства и направления в селата. Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Рехабилитация на обществени зелени площи, площад и пешеходни направления в село Черна гора.

Проектът предвижда възстановяване и подчертаване на симетричната композиция на площадното пространство пред сградата на кметството. Това е постигнато с минимални корекции на алейните профили и оформяне на нови зелени площи със цветни акценти, което от друга страна ще предотврати пренагряването на площадното пространство през летния период. Главната визуална ос е от зърквата към входа на кметството. Тя е подчертана и в цветовото оформление на растера на настилката. Оформени са няколко тематични къта – за игра на дама в настилката, около чешмата, за почивка.
     Предвижда се подмяна на площадната настилка с унипаваж в цвят, изграждане на тротоарна настилка и улични бордюри със скосяване за инвалиди в контактната зона. Пред външните стълби и рампата за инвалиди  пред кметството ще се изградят тактилни ивици за внимание. Ще бъдат монтирани пейки и кошчета за боклук.

До населението на Община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в село Партизанин, община Братя Даскалови”.

Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Рехабилитация на обществени зелени площи, площад и пешеходни направления в село Партизанин.

Проектът запазва площадното пространство , но същевременно визуално го отделя от прилежащите подходи към частни имоти, рамкирайки го с цветни лехи. Така се постига и обособяване на спокойна зона с пейки пред сграда на здравната служба. Предвижда се подмяна на площадната настилка с унипаваж в цвят, изграждане на тротоарна настилка и улични бордюри със скосяване за инвалиди в контактната зона. Пред външните стълби на здравната служба ще се изградят тактилни ивици за внимание. Чрез цветовото решение на настилката се акцентира и обединяват пространствата между сградите на читалището, здравната служба и кметството. Проектът  предвижда подмяна на износената и остаряла настилка с унипаваж в цвят и градински бордюри. Чрез цветовото решение на растера на настилката допълнително се подчертава обемния акцент-паметник в площадното пространство и подхода към входа на читалището. Пред външните стълби и рампата на читалището се предвижда полагане на тактилни ивици за внимание спрямо  Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. Каменната настилка около монумента ще бъде почистена и префугирана. Ще бъде подменена тротоарната настилка и уличните бордюри и изпълнени скосявания за инвалиди в контактните зони.
   В парковата композиция се предвижда корекция на профилите на алеите, с цел степенуване на ширината им и постигане на правилна геометрия, както и  подмяна на асфалтовата настилка с унипаваж, с оглед на по-добрите му естетически и екологически качества, по-лесна и нетрудоемка подръжка (подмяна на част от паветата) и цена по-ниска от тази за поставянето на асфалтова настилка с малка ширина. Всички дървесни видове се запазват.    

Местоположение на инвестиционното предложение: В с.Партизанин, общ. Братя Даскалови - УПИ XIII - за здравна служба, магазин и площад в кв. 17 и УПИ XII - за читалище, паметник и парк в кв. 16.

До населението на Община Братя Даскалови

 

         Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция на зелени площи, площад и пешеходни направления в УПИ VII-474 - за парк и УПИ VIII-475 - за читалище в кв. 36, село Опълченец, община Братя Даскалови”.

     Конкретната цел е подобряване на физическата и екологическа среда на местните центрове, чрез благоустрояване на част от зелените площи, площадни и пешеходни пространства и направления в селата. Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Рехабилитация на обществени зелени площи, площад и пешеходни направления в село Опълченец.

      Проектът запазва площадното пространство , но същевременно физически и визуално го отделя от прилежащата улица и тупик /които не са обект на настоящата разработка/, рамкирайки го с цветни лехи и масивни пейки. Така се постига и обособяване на спокойна зона за разполагане на реконструираната детска площадка за деца от 3 до 12 год. Самата детска площадка е с ниска цветна ограда с два входа , с масивна пейка, с две кошчета за боклук и информационна табела, според изискванията на Наредба №1 от 2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
      Предвижда се подмяна на площадната настилка с унипаваж в цвят, изграждане на тротоарна настилка и улични бордюри със скосяване за инвалиди в контактната зона. Пред външните стълби и рампата на читалището ще се изградят тактилни ивици за внимание. Предлага се нестандартно цветово решение на растера на унипаважа.
       В северната част на парка ще бъде оформена съществуващата алейна мрежа с ширина на алеите 3м. с един подход от улицата . Централният подход към парка от кметството към читалището на селото се запазва като се оформят съществуващите две успоредни алеи по 2,8м и се реконструират съществуващите цветни лехи.  В южната част на парка част от алеите отпадат и пешеходния поток се поема от алея(3м) към улицата и алея(3м) от сградата на здравната служба на селото. Предвижда цялостна подмяна на съществуващата асфалтова настилка в парка с унипаваж, с оглед на по-добрите му естетически и екологически качества, по-лесна и нетрудоемка подръжка (подмяна на част от паветата) и цена по-ниска от тази за поставянето на асфалтова настилка с малка ширина. Със цветовото оформяне на настилката ще бъде акцентирано върху централния подход към парка и двата му тематични къта /единият с подход към паметника, а другия с игри на дама/ в настилката. Каменната настилка около монумента ще бъде почистена и префугирана. Ще бъде подменена тротоарната настилка и уличните бордюри и изпълнени скосявания за инвалиди. Ще бъдат монтирани пейки и кошчета за боклук. Всички дървесни видове се запазват.