Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 г. съгласно чл.54, ал. 4 от Изборния кодекс.

Избирателни секции на територията на Община Братя Даскалови.

Места за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Братя Даскалови.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

В общинска администрация Братя Даскалови постъпи писмо от Национална електрическа компания - ЕАД, Предприятие "Трафоелектроинвест" относно Процедура за определяне обхвата, съдържанието и формата на доклада за ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Бургас 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV и Изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст Пловдив 400 kV до п/ст "Марица изток" 400 kV". От разгледаната приложена документация към писмото констатирахме, че инвестиционното предложение засяга Община Братя Даскалови при реализирането на Участък 1, Вариант 1, като трасето ще премине през землищата на с.Опълченец, с.Мирово, с.Оризово, с.Плодовитово.

Подробна информация за инвестиционното предложение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.

С писмото от НЕК ЕАД може да се запознаете - ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ОТ "ТОПАЛОВ МТД" ЕООД С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА ПО РЕТОРТЕН СПОСОБ, КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II-278, КВ. 47 ПО ПЛАНА НА С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ.


Община Братя Даскалови уведомява гражданите за постъпило инвестиционно намерение: „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА ПО РЕТОРТЕН СПОСОБ, КОЯТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО НАХОДЯЩ СЕ В УПИ II-278, КВ. 47 ПО ПЛАНА НА С.БРАТЯ ДАСКАЛОВИ с възложител „Топалов МТД" ЕООД, с.Братя Даскалови, със седалище и адрес на управление: с.Братя Даскалови, ул. "Драва" № 2.


Подробна информация за инвестиционното намерение може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, етаж 2, стая 18 всеки работен ден от 08.00 ч. до 16.45 ч., както и на интернет страницата на Община Братя Даскалови на адрес: www.bratia-daskalovi.com.
Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.03.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55.

Уведомление за инвестиционно намерение

Съгласно чл.15 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми обявяваме Решение № СЗ-1-ЕО/2013 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка.

 Пълният текст на Решението може да прочетете ТУК.