Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Във връзка с разпоредбите на чл. 72, ал. 4 ППЗСПЗЗ публикуваме обява. Обявата е издадена от Общинска служба по земеделие Братя Даскалови и може да прочетете ТУК.

Съгласно чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, общинска администрация Братя Даскалови обявява публично копие от Решение № 43-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изместване на трасе на път II-66 "Чирпан-Стара Загора" и на съществуващ надлез на АМ "Марица" при км 5+028 по километража на автомагистралата". Участъкът попада в землището на с. Плодовитово, община Братя Даскалови с възложител Агенция "Пътна инфраструктура" гр. София 1606, бул. "Македония" № 3.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Копие на Решение № 43-ПР/2012 г. може да видите ТУК.

Обявление

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС и във връзка със Заповед № РД-189/29.05.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт "Програми и проекти" в Дирекция "Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти" в Община Братя Даскалови:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността.

 На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС и във връзка със Заповед № РД-188/29.05.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови за провеждане на конкурс за длъжността директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти" в Община Братя Даскалови:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността.