Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В изпълнение на чл. 34, ал. 2, чл. 176 от Изборния кодекс, чл. 7, ал. 4 от ЗПУГДВМС и т.2.1, т.3 и т.4.1. от Решение № 15-НР от 21.11.2012 г. на Централната избирателна комисия:

Покана до г-н Стефан Воденичаров - председател на Инициативен комитет по чл. 10, ал. 1, т. 5 от ЗПУГДВМС.

Покана до местните ръководства на парламентарно представени партии /коалиции/ и НДСВ.

Повече информация може да получите в Център за услуги и информация намиращ се в с.Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, партерен етаж или на телефон 04134/2266

 

Съгласно чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, общинска администрация Братя Даскалови обявява публично копие от Решение № СЗ-95-ПР/2012 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на капково напояване на лозов масив с площ 167 дка в имоти с № 062016, 063012, 062014, 062015, 063001, 062007, 057014, 063013, 062021, 063004, 063003, 063015, 063011, 063022, 063023, 063016 от землището на с. Гранит, община Братя Даскалови с възложител Илияна Доротеева Пенева, гр. Пловдив, ул. Цар Иван Александър № 18, ет. 2, ап. 2.

Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд Стара Загора в 14-дневен срок от предоставянето му. 

Копие на Решение № СЗ-95-ПР/2012 г. може да видите ТУК.

Обявление